Kajakreglement

HVIDOVRE ROKLUBHVIDOVRE ROKLUB


Sikkerhedsbestemmelser for kajakroning


Printvenlig version


Sikkerhedsbestemmelser og reglement Hvidovre Roklubs kajakroning, gældende for medlemmer og for ikke-medlemmer, der gæster klubben.

Formålet med dette reglement er at supplere Dansk Kano- og kajakforbunds sikkerhedsbestemmelser, så de er tilpasset forholdene i Hvidovre roklub, og for at kajakroning kan foregå sikkerhedsmæssigt forsvarligt§ 1 ROLEDELSEN


1. Bestyrelsen og roudvalget (i det følgende: roledelsen) har den almindelige ledelse af roningen og træffer de nødvendige dispositioner med hensyn til personsikkerhed og til materiellets benyttelse


§ 2FÆLLESRONING i kajak


1. Fællesroning i kajak foregår på de af roledelsen fastsatte tider. Tiderne fremgår af opslag på klubbens web-side : www.hvidovreroklub.dk, - ved opslag i elektronisk roprotokol eller i bådhallen

2. Roning uden for de af roledelsen fastsatte tidspunkter for fællesroning kan ske frit efter roernes opnåede frigivelser og kompetencer

3. Ethvert medlem kan udbyde ture via den elektroniske roprotokol


§ 3 ANVENDELSE AF KLUBBENS BÅDE


1. I Hvidovre roklub må anvendes de af roledelsen godkendte havkajakker

2. Kajakroning kan foretages af frigivne kajakroere og af roere under instruktion

3. Anvendelse af klubbens kajakker modsvarer det anvendte medlemskab

4. Ikke-medlemmer/gæster kan ro i klubbens kajakker, såfremt de har tilladelse fra roledelsen§ 4 SIKKERHED


1. For at blive frigivet skal forevises svømmebevis for mindst 600 meters svømning. Beviset må ikke være mere end et år gammelt

2. Medlemmerne har pligt til at holde svømmefærdighederne vedlige

3. Kajakroeren har ansvaret for egen sikkerhed ved roningen, herunder at helbred, fysisk form, rofærdighed og udstyr svarer sikkerhedsmæssigt til de forhold, som roningen skal foregå under

4. Kajakroeren skal inden afgang sikre, at kajakken er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand

5. Kajakroeren skal medbringe en CE-godkendt svømmevest i båden

6. Ved vinterroning skal kajakroeren være iført en CE-godkendt svømmevest

7. I bådhallen findes PC med adgang til elektronisk roprotokol. Inden turen skal kajakroeren indføre båden og mål for turen, og ved hjemkomst indføres afslutning af turen

8. Det anbefales, at

- roeren altid er iført en CE-godkendt svømmevest   

- medbringe cockpitdækken, pumpe, paddlefloat og mobiltelefon. Hvis turen kræver det, skal roeren desuden sikre, at det nødvendige udstyr medbringes, f.eks. kompas, GPS, lanterne, skiftetøj, vand og proviant

- kajakroeren i hver sæson jævnligt gennemfører entringsøvelser, egenredninger og makkerredninger


§ 5 RO-OMRÅDE


1. Det daglige ro-område afgrænses mod nord af Slusen mod Københavns Havn, mod sydøst af badebroen ved Kongelunden, mod sydvest af Brøndby Havn

2. Kajakroning i andre ro-områder kan foregå, når kajakken er tilbage i klubhuset indenfor 12 timer


§ 6 MATERIELLET


1. Alle medlemmer har fælles ansvar for påpasselighed med klubbens materiel

2. Kajakroeren skal sikre og er ansvarlig for, at kajakken efter endt roning spules, renses og aftørres og at evt bådevogn bringes på plads i bådehallen.

3. Tager kajakken eller inventaret skade, skal kajakroeren straks give melding herom og drage omsorg for afhjælpning og/eller reparation. Ved skader eller konstaterede mangler på kajakker eller materiel oprettes en skadesrapport i den elektroniske roprotokol. Denne går i kopi til bestyrelse og materieludvalg.

4. Opslag i bådehallen, opsat af roledelsen, som vedrører benyttelsen af materiellet, er at betragte som tillæg til dette reglement og underkastes samme regler med hensyn til overholdelse.

5. Ved arrangementer og særlige aktiviteter er roning kun tilladt med særlig tilladelse fra roledelsen.


§ 7 FRIGIVELSE TIL KAJAKRONING


1. Frigivelse til kajakroning tildeles af roledelsen og kan tildeles medlemmer, der har bestået et rokursus. Roere under 18 år skal have forældre eller værges skriftlige samtykke

2. Instruktører godkendes af roledelsen

3. Medlemmer kan blive frigivet til kajakroning efter at have modtaget instruktion i kajakroning, udviser sikker roning i kajakken og har bestået et IPP2 kursus. Pågældende skal sikre sig kendskab til de generelle søfartsregler, bl.a. gennem søsportens sikkerhedsråds publikationer : ’Værd at vide om sikker sejlads med kano og kajak’, ’lov og ret på vandet’ og ’værd at vide om kulde og beklædning til søs’.   

4. Roledelsen frigiver til kajakroning efter indstilling fra kajakinstruktøren

5. Roere, der er under kajakinstruktion, må kun forlade Hvidovre havn i følgeskab med en kajakinstruktør

 

§ 8 BØRN OG UNGE


1. Frigivelse til kajakroning kan efter forældre eller værge’s skriftlige samtykke tildeles medlemmer, der er fyldt 12 år, og har bestået et rokursus.

2. Roere under 15 år, der er frigivet til kajakroning, må kun forlade Hvidovre havn i følgeskab med et medlem på mindst 18 år, der er frigivet til kajakroning og er indforstået med følgeskabet og står som leder for turen

3. Roere under 15 år skal altid være iført en CE-godkendt svømmevest


§ 9 LANGTURE


1. Ture uden for dagligt roområde, der varer mere end 12 timer, kaldes langture og skal foretages efter nedenstående retningslinjer

2. Langture skal indføres i den elektroniske roprotokol og ansvarlig turleder, deltagere og bestemmelsessted skal godkendes af roledelsen. Roledelsen godkender såvel disponeringen over klubkajakker som deltagernes kompetence til den opgivne langtur

3. Kajak, sikkerhedsudstyr og oppakning skal tilpasses turens længde og omgivelser

4. Det anbefales, at medbringe GPS, kompas, mobiltelefon, ekstra pagaj og skiftetøj, vand og proviant

5. I tilfælde af overtegning afgør den ansvarlige turleder hvem, der kan deltage


§ 10 VINTERRONING


1. Roning fra standerstrygning  og 1. maj, i det følgende benævnt vinterroning, må kun finde sted efter tilladelse fra roledelsen


§ 11 VEDTAGELSE AF VINTERRONING


1. Roledelsen overvåger løbende vejr- og issituationen i dagligt rofarvand og kan med øjeblikkeligt varsel forbyde vinterroning af sikkerhedsmæssige årsager

2. Når roledelsen har givet tilladelse til vinterroning, sker det i øvrigt i overensstemmelse med nærværende reglement, inkl. evt. tillæg

3. Roledelsens beslutninger om vinterroning formidles til medlemmerne via opslag i klubben, via elektronisk roprotokol, via klubbens web-side www.hvidovreroklub.dk eller direkte mail til medlemmerne.


§ 12 KRAV TIL VINTER ROTUREN


1. Vinterroning må kun finde sted i tidsrummet fra en time efter solopgang til en time før solnedgang

2. Ved bare den mindste isdannelse på vandet er der roforbud, også selvom det endnu ikke er udstedt af roledelsen

3. Vinterroning må kun finde sted mellem Slusen og "rundt om øen", og kun i sejlrenden. Fredningsbestemmelserne for Kalveboderne skal respekteres

4. Det skal tilstræbes, at kajakroeren holder sig så tæt til land, som det efter kyst- og farvandsforholdene er muligt, og så det om nødvendigt er muligt at gå i land

5. Roturen skal indskrives i den elektroniske roprotokol med obligatorisk angivelse af forventet hjemkomst-tidspunkt. Det er vigtig at overholde det forventede hjemkomst-tidspunkt

6.Det anbefales, at forventet hjemkomst-tidspunkt oplyses til en pårørende el. lign. som er på land


§ 13 KRAV TIL VINTER RONING


1. Roledelsen godkender kajakroere til vinterroning. Ansøgning om vinterroning skal ske inden d. 1. oktober for den følgende vintersæson

2. Kun frigivne kajakroere, som er fyldt 18 år ved vinterroningens start, og som i kalenderåret har roet mindst 100 km i kajak, kan godkendes

3. Ved skriftlig tilladelse fra forældre kan dispenseres til frigivne roere under 18 år

4. Det anbefales, at

- mindst to roere følges ad ved vinterroning

- der roes kontinuerligt i efterårsperioden og gennem vintersæsonen, således at vinterroning ikke kun er enkeltstående kajakture, når vandet er blevet iskoldt

5.Det anbefales desuden, at

- vinterroning foregår i vinterbeklædning (f.eks. tørdragt eller våd dragt med overtræksjakke og bukser)

- roere, der ønsker at ro vinterroning, inden vinterroning påbegyndes, gennemfører entringsøvelse i vinterbeklædning med egenredning og makkerredning


§ 14 OVERTRÆDELSER


1. For overtrædelse af dette reglement kan klubledelsen, hvor ikke andet er anført, idømme karantæne. Desuden kan §2 stk. 8-9 i klubbens love anvendes.


§ 15 DISPENSATION


1. Bestyrelsen/roledelsen kan dispensere fra nærværende reglement.


 

Hvidovre Roklub

Hvidovre roklub, den 12. marts 2018


Copyright © HVR, RP - All Rights Reserved