KajakreglementHVIDOVRE ROKLUB


       Printvenlig version

Kajakreglement


Sikkerhedsbestemmelser og reglement for Hvidovre Roklubs kajakroning, gældende for medlemmer og ikke-medlemmer, der gæster klubben. Formålet med dette reglement er at supplere Dansk Kano- og kajakforbunds sikkerhedsbestemmelser, så de er tilpasset forholdende i Hvidovre Roklub, og for at kajakroningen kan foregå sikkerhedsmæssigt forsvarligt.


§ 1 ROLEDELSEN

 1. Roledelsen, der i denne sammenhæng udgøres af bestyrelsen og tovholderen på klubbens havkajakaktiviteter, træffer de nødvendige dispositioner med hensyn til personsikkerhed og til materiellets benyttelse.


§ 2 FÆLLESRONING I KAJAK

 1. Fællesroning i kajak foregår på tider besluttet af roledelsen. Tiderne fremgår af opslag på www.hvidovreroklub.dk, ved opslag i klubbens roprotokol eller i bådhallen.
 2. Roning uden for de fastsatte tidspunkter for fællesroning kan ske frit efter roernes opnåede frigivelser og kompetencer.
 3. Ethvert medlem kan udbyde ture via den klubbens roprotokol.


§ 3 ANVENDELSE AF KLUBBENS HAVKAJAKKER

 1.  I Hvidovre Roklub må anvendes havkajakker, der er godkendte af roledelsen
 2.  Kajakroning kan foretages af frigivne kajakroere og af roere under instruktion.
 3.  Ikke-medlemmer/gæster kan ro i klubbens kajakker, såfremt de har tilladelse fra roledelsen.
 4.  Ved arrangementer og særlige aktiviteter er roning kun tilladt med særlig tilladelse fra roledelsen.


§ 4 SIKKERHED

 1. Kajakroeren har ansvaret for egen sikkerhed ved roningen, herunder at helbred, fysisk form, rofærdighed, vedligeholdelse af svømningfærdighed og udstyr svarer sikkerhedsmæssigt til de forhold, som roningen skal foregå under.
 2. Kajakroeren skal inden afgang sikre, at kajakken er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.
 3. Kajakroeren skal medbringe CE-godkendt svømmevest i kajakken.
  Turen skal indføres i klubbens roprotokol med mål for turen samt forventet hjemkomst.
 4. Ved hjemkomst indføres afslutning af turen i roprotokollen.
 5. Det anbefales at,
   • Roeren altid er iført CE-godkendt svømmevest.
   • Medbringer cockpitdækken, pumpe, paddlefloat og mobiltelefon. Hvis turen kræver det, skal roeren desuden sikre sig,   at det nødvendige udstyr medbringes, f.eks. kompas, GPS, lanterne, skiftetøj, vand og proviant.
   • Kajakroeren i hver sæson jævnligt gennemfører entringsøvelser, egenredning og makkerredninger.


§5 RO-OMRÅDE

 1. Mellem standerhejsning og –strygning kan kajakroning foregå i alle danske farvande.
 2. Det er altid roerens ansvar nøje at undersøge forholdene i det planlagte ro-område.
 3. Kajakken skal være tilbage i klubben indenfor 12 timer, men roledelsen kan give tilladelse til ture længere end 12 timer.


§ 6 MATERIELLET

 1. Alle medlemmer har fælles ansvar for påpasselighed med klubbens materiel.
 2. Kajakroeren skal sikre og er ansvarlig for, at kajakken efter endt roning spules, renses og aftørres og at evt. bådvogn bringes på plads i bådehallen.
 3. Tager materiellet skade, skal kajakroeren oprette en skadesrapport i klubbens roprotokol.
 4. Opslag i bådehallen, som vedrører benyttelsen af materiellet, er at betragte som tillæg til dette reglement og underkastes samme regler med hensyn til overholdelse.


§ 7 FRIGIVELSE TIL KAJAKRONING

 1. For at blive frigivet til kajakroning skal roeren opfylde følgende krav:
    • Roeren skal være frigivet til robåd
    • Roeren skal som minimum opnå/besidde et IPP-2 certifikat
    • Roeren skal tidligst en måned før frigivelse dokumentere at kunne svømme mindst 600 m.

   2.Roledelsen frigiver til kajakroning.

   3.Roere, der er under kajakinstruktion, må kun forlade Hvidovre Havn i følgeskab med en kajakinstruktør.


§ 8 BØRN OG UNGE

 1. Unge der er fyldt 12 år skal opfylde sammen krav som specificeret i §7.1, og skal derudover have forældres eller værges skriftlige samtykke til kajakroning.
 2. Roere under 15 år, der er frigivet til kajakroning, må kun forlade Hvidovre Havn i følgeskab med et medlem på mindst 18 år. Denne skal være frigivet kajakroer, stå som leder af turen, og være indforstået med følgeskabet.
  Roere under 15 år skal altid være iført CE-godkendt svømmevest.


§ 9 LANGTURE

 1. Ture der varer mere end 12 timer, kaldes langture og skal foretages efter nedenstående retningslinjer.
 2. Langture skal indføres i klubbens roprotokol og ansvarlig turleder, deltagere og bestemmelsessted skal godkendes af roledelsen, der ligeledes godkender såvel disponeringen over kajakker som deltagernes kompetence til den opgivne langtur.
 3. I tilfælde af overtegning afgør den ansvarlige turleder hvem, der kan deltage.


§ 10 VINTERRONING

 1. Roning mellem standerstrygning til standerhejsning, efterfølgende benævnt vinterroning, må kun finde sted efter tilladelse fra roledelsen.


§ 11 VEDTAGELSE AF VINTERRONING

 1. Når roledelsen har givet tilladelse til vinterroning, sker det i overensstemmelse med nærværende reglement, inkl. Evt. tillæg.
 2. Roledelsens beslutninger om vinterroning formidles til medlemmerne via opslag i roklubben via klubbens roprotokol, via www.hvidovreroklub.dk eller via mail til medlemmerne.


§ 12 KRAV TIL VINTERROTUREN

 1. Vinterroning må kun finde sted i tidsrummet fra solopgang til ½ time før solnedgang.
 2. Ved bare den mindste isdannelse på vandet er der roforbud, også selvom det endnu ikke er udstedt af roledelsen.
 3. Ro-området for vinterroning afgrænses af Trekroner mod nord og mod syd af møllerne. Roning skal foregå langs kysten og i sejlrenden Amagersiden.
 4. Fredningsbestemmelserne for Kalveboderne skal respekteres.
 5. Det skal tilstræbes, at kajakroeren holder sig tættest muligt land, så det evt. er muligt at gå i land.
 6. Turen skal indskrives i klubbens roprotokol med obligatorisk angivelse af turens formål/bestemmelsessted/rute og forventet hjemkomsttidspunkt.
 7. Det anbefales at hjemkomsttidspunktet oplyses til en person på land.


§ 13 KRAV TIL VINTER RONING

 1. Roledelsen godkender kajakroerne til vinterroning. Ansøgning, skal sammen med svømmebevis på 600 m, afleveres inden standerstrygning.
 2. Kun frigivne kajakroere, som er fyldt 18 år ved vinterroningens start, og som i kalenderåret har roet mindst 100 km i kajak i HvR-regi, kan godkendes.
 3. Der er mindst 2 roere der følges ad ved vinterroning.
 4. Det anbefales at:
    • Der ros kontinuerligt i efterårsperioden og gennem vintersæsonen, således at vinterroning ikke kun er enkeltstående kajakture, når vandet er blevet koldt.
    • Vinterroning foregår i vinterbeklædning (f.eks. tørdragt eller våddragt med overtræksjakke og bukser)
    • Roere gennemfører entringsøvelser i vinterbeklædning med egenredning og makkerredning inden vinterroning påbegyndes.


§ 14 OVERTRÆDELSER

 1. For overtrædelse af dette reglement kan klubledelsen, hvor ikke andet er anført, idømme karantæne.

Desuden kan §2 stk. 8-9 i klubbens love anvendes.


§15 DISPENSATION

 1. Bestyrelsen kan dispensere fra nærværende reglement.Hvidovre Roklub juni 2020.