Roreglement

HVIDOVRE ROKLUBHVIDOVRE ROKLUB

Medlem af DFfR under DIF

Printvenlig version

  

Ro-reglement for Hvidovre roklub, vedtaget på generalforsamlingen d. 12. marts 2018


RO-REGLEMENT

Ro-reglement for Hvidovre Roklubs roaktiviteter. Dette reglement gælder for alle medlemmer,  medlemmer af Hvidovre Roklubs Venner og for ikke-medlemmer, der gæster klubben.


§ 1 ROLEDELSEN


1.Bestyrelsen og roudvalget (i det følgende: roledelsen) har den almindelige ledelse af roningen og træffer de nødvendige dispositioner med hensyn til materiellets benyttelse

2.Det er roledelsens hverv at overvåge opretholdelsen af orden under roningen


§ 2FÆLLESRONING


1.Fællesroning foregår på de af roledelsen fastsatte tider. Tiderne fremgår af opslag på klubbens web-side www.hvidovreroklub.dk og ved opslag i elektronisk roprotokol og i bådhallen

2.  For fællesroning gælder:

- Alle ror med alle

- Alle venter på alle

- Bådhold sammensættes så vidt muligt lige med hensyn til styrke og erfaring, så alle får en god og sikker ro-oplevelse


3. Alle frigivne roere skal så vidt muligt have mulighed for at komme på tur efter deres evner

4. Har en erfaren roer gode råd til en mindre erfaren roer, bør de gives i en positiv ånd. Har en erfaren roer mere principielle indvendinger mod en roers rofærdigheder, kontaktes roledelsen

5. Alle roere der vil deltage i fællesroning skriver sig på tavlen og er ved tavlen på det fastsatte tidspunkt; klargøring og indskrivning af både i den elektroniske roprotokol afventer, at mandskaber er sat. Bådene klargøres af det mandskab, der skal ro dem, under styrmandens ansvar

6. Roning uden for de af roledelsen fastsatte tidspunkter for fællesroning kan ske frit efter roernes og den ansvarlige styrmands beslutning

7. Ethvert medlem kan udbyde ture via den elektroniske roprotokol


§ 3 ROHOLD

1. Et rohold består af en styrmand og et fuldtalligt romandskab


§4 ANVENDELSE AF KLUBBENS BÅDE

1 .Roere, der betaler reduceret kontingent, kan anvende klubbens materiel mandag, onsdag og fredag i tidsrummet mellem kl 09.00 og 14.00

Klubben optager ikke nye medlemmer til reduceret kontingent efter 12.03.2018

Roledelsen kan dispensere fra dette og tillade at seniorer kan deltage i ture på øvrige tidspunkter

2. Ikke-medlemmer må kun ro i klubbens både såfremt de har tilladelse fra roledelsen

3. Medlemmer af Hvidovre Roklubs Venner må ro i klubbens både efter tilladelse fra roledelsen

4. Passagerer må ikke medtages i robådene uden tilladelse fra roledelsen

5. Børn kan medtages som passagerer indenfor det daglige ro-område. Mindst én forælder skal være med i båden. Barnet skal være placeret forsvarligt, bære redningsvest og forældrene har det fulde ansvar


§ 5 SIKKERHED

1. For at blive frigivet skal forevises svømmebevis for mindst 300 meters svømning. Beviset må ikke være mere end et år gammelt

2. Medlemmerne har pligt til at holde svømmefærdighederne vedlige

3. Medlemmer under 18 år skal forny svømmeprøve hvert år

4. Styrmanden skal inden afgang sikre at der er redningsveste til alle, at båden er udstyret med øsekar og bådshage og i øvrigt er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Hvis turen kræver det, skal styrmanden desuden sikre, at det nødvendige udstyr medbringes, fx fendere, anker og evt lanterne. Det anbefales, at styrmanden sikrer, at der medbringes mobiltelefon, vand og eventuelt proviant

5. Som redningsveste anvendes klubbens  CE-typegodkendte redningsveste. Private redningsveste må kun anvendes efter godkendelse af udstyret af et medlem af roledelsen. Private redningsveste skal også være CE-typegodkendt

6. Ungdomsroere og nye medlemmer under instruktion skal bære redningsvest under roning. Øvrige medlemmer skal medbringe redningsvest i båden og skal forinden afgang sikre sig at redningsvesten er indstillet korrekt

7. Badeture med udspring fra robådene er forbudt


§ 6 RO-OMRÅDE

1. Det daglige ro-område afgrænses mod nord af Slusen mod Københavns Havn, mod sydøst af badebroen ved Kongelunden, mod sydvest af Brøndby Havn. Dette farvand må befares af styrmænd med C-rettighed

2. Det udvidede ro-område afgrænses mod nord af Trekronerfortet, mod sydøst af badebroen lidt nord for Kongelunden og mod sydvest af Mosede Strandfort. Dette farvand må befares af styrmænd med B- og A-rettighed


§ 7 MATERIELLET

1. Det påhviler medlemmerne at udvise den største omhyggelighed med klubbens materiel.

2. I bådhallen findes PC med adgang til elektronisk roprotokol. Inden turen skal styrmanden indføre båden, holdet og mål for turen, og ved hjemkomst indføres afslutning af turen.

3. Styrmanden skal påse og er ansvarlig for, at holdet efter endt roning spuler, renser og aftørrer båd, luger, årer samt bådevogn inden det bringes på plads i bådehallen.

4. Tager båden eller inventaret skade, skal styrmanden straks give melding herom og drage omsorg for afhjælpning og/eller reparation. Ved skader eller konstaterede mangler på både eller bådmateriel oprettes en skadesrapport i den elektroniske roprotokol. Denne går i kopi til bestyrelse og materieludvalg.

5. Opslag i bådehallen, opsat af roledelsen, som vedrører benyttelsen af materiellet, ordensregler etc. er at betragte som tillæg til dette reglement og underkastes samme regler med hensyn til overholdelse.


§ 8 STYRMÆND OG INSTRUKTION

1. Styrmænd udnævnes af roledelsen.

2. C-styrmandsret kan tildeles medlemmer der er fyldt 15 år, har roet mindst 30 ture, har gennemført et C-styrmandskursus og er indstillet af kursets undervisere. Rettigheden gælder inden for det daglige ro-område

3. B-styrmandsret kan tildeles medlemmer, der har C-styrmandsrettighed, er fyldt 16 år, har gennemført flere ture i udvidet roområde og vurderes egnet af roledelsen. Rettigheden gælder inden for det udvidede ro-område og kun for endags ture

4. A-styrmandsret kan tildeles medlemmer over 17 år, som efter bestyrelsens skøn er kvalificerede, udviser ansvarsbevidst optræden, opfylder DFfR’s betingelser for deltagelse i langtursstyrmandskursus – og følgende betingelser:

- Har erfaring fra ture uden for dagligt rofarvand, herunder har roet mindst 500 km på langture indenfor de seneste 3 år, - af disse skal mindst to ture have været af mere end 1 dags varighed med overnatning

- Har praktisk erfaring med landgang på strand, pakning af bådtrailer, entringsøvelse mv.

- Har mindst et års anciennitet som C-styrmand

- Har gennemført DFfR’s langtursstyrmandskursus

5. Instruktører udnævnes af roledelsen

6. Medlemmer, der har været i roklubben i mindst et år, kan efter deltagelse i et af DFfR´s instruktørkurser, blive instruktører

7. Scullerinstruktion gives af erfarne instruktører, der selv har scullerretInstruktører kan frigive efter aftale med roledelsen. Det tilstræbes at frigivelse sker af en anden instruktør end de der har undervist den pågældende. Som forberedelse til frigivelse gennemfører instruktørerne et kursus for de nye medlemmer. Kurset omfatter praktisk roning og roteknik, kommandoer, opførsel i båden underroning, sikkerhed og sikkerhedsudstyr samt håndtering af materiel

8. Er der flere styrmænd på et hold, indskrives styrmanden med størst anciennitet som styrmand

9. Den indskrevne styrmand har kommandoen i båden, jfr gældende love og bestemmelser samt DFfRs retningslinjer. Styrmanden er ansvarlig for materiellet og for holdets optræden


§ 9 SCULLERRET

1. Ethvert medlem kan opnå scullerret efter at have modtaget instruktion i scullerroning og opnået kendskab til almindelig styrmandsskab. Desuden skal medlemmet udvise sikker færden i roning af bådtypen og have gennemført en entringsøvelse

2. Scullerroning starter ikke ved standerhejsning, men først når roledelsen giver lov

3. Scullerinstruktører kan frigive efter tilladelse fra roledelsen

4. Ungdomsroere med scullerret må kun forlade Hvidovre havn i følgeskab med en båd med et voksenmedlem. Styrmanden for denne båd skal være indforstået med følgeskabet, og denne står som styrmand for sculleren også

5. Ungdomsroere under scullerinstruktion må kun forlade Hvidovre havn i følgeskab med et voksenmedlem med scullerinstruktionsret

6. Efter indhentet forældresamtykke og godkendelse af træner/roledelse kan ungdomsroere forlade havnen alene, og ved roning i outriggerbåde ro uden redningsvest, redningsvest skal dog medbringes i båden

7. Kaproningsmateriellet må kun benyttes efter aftale med roledelsen/ kaproningstræner


§ 10 LANGTURE

1. Langture skal foretages efter de af DFfR afstukne retningslinjer

2. Langture skal indføres i den elektroniske roprotokol, og ansvarlig turleder, besætningen samt bestemmelsessted skal godkendes af et medlem af roledelsen

3. I tilfælde af overtegning afgør den ansvarlige turleder holdenes sammensætning

4. Gæster, der kommer roende, kan af roledelsen få lov til at overnatte i klubben og frit benytte klubbens faciliteter


§ 11 VINTERRONING

1. Roning imellem standerstrygning og standerhejsning, i det følgende benævnt vinterroning, må kun finde sted efter udtrykkelig vedtagelse fra roledelsen inden standerstrygning


§ 12 VEDTAGELSE AF VINTERRONING

1. Roledelsen overvåger løbende vejr- og issituationen i dagligt rofarvand og kan med øjeblikkeligt varsel forbyde vinterroning af sikkerhedsmæssige årsager

2. Når roledelsen har givet tilladelse til vinterroning, sker det i øvrigt i overensstemmelse med nærværende reglement, inkl. evt. tillæg opslået i bådhallen

3. Roledelsens beslutninger vedrørende vinterroning formidles til medlemmerne via opslag i klubben, via elektronisk roprotokol, via klubbens web-side www.hvidovreroklub.dk og direkte mail til medlemmerne.


§ 13 KRAV TIL VINTER ROTUREN

1. Vinterroning må kun finde sted i tidsrummet fra en time efter solopgang til en time før solnedgang

2. Ved bare den mindste isdannelse på vandet er der roforbud, også selvom det endnu ikke er udstedt af roledelsen

3. Vinterroning må kun finde sted mellem Slusen og "rundt om øen", og kun i sejlrenden. Fredningsbestemmelserne for Kalveboderne skal respekteres

4. Det skal tilstræbes, at båden holder så tæt afstand til land, som det efter kyst- og farvandsforholdene er muligt

5. Afstanden til land må aldrig overstige 200 m

6. Roturen skal indskrives i den elektroniske roprotokol med obligatorisk angivelse af forventet hjemkomst-tidspunkt. Det er vigtig at overholde det forventede hjemkomst-tidspunkt

7. Forventet hjemkomst-tidspunkt skal oplyses til en pårørende el. lign. som er på land


§ 14 KRAV TIL VINTER ROHOLD

1. Vinterroning kan kun udøves af klubbens frigivne roere, som er fyldt 18 år ved vinterroningsperiodens start

2. Ved skriftlig tilladelse fra forældre kan der gives dispensation til frigivne roere under 18 år

3. Inden vinterroning kan påbegyndes, skal en ny svømmeprøve på 300 meter være aflagt tidligst en måned før standerstrygningen

4. Kun styrmænd, der er fyldt 18 år og som har mindst 2 års aktiv erfaring, kan have ansvaret for et bådhold under vinterroning


§ 15 OVERTRÆDELSER

1. For overtrædelse af dette reglement kan klubledelsen, hvor ikke andet er anført, idømme karantæne. Desuden kan §2 stk. 8-9 i klubbens love anvendes.


§ 16 DISPENSATION

1.Bestyrelsen/roledelsen kan dispensere fra nærværende reglement.
Hvidovre roklub, den 12.03.2018

Copyright © HVR, RP - All Rights Reserved