Vedtægter

        Love og vedtægter for Hvidovre Roklub (HVR)


Love for Hvidovre roklub, vedtaget på generalforsamlingen 16. juni 2021


Printvenlig version§ 1 NAVN - HJEMSTED - STANDER - FORMÅL

 1. Klubbens navn er Hvidovre Roklub, forkortet HvR.
 2. Klubbens hjemsted er Hvidovre Kommune.
 3. Klubbens stander er blåt HvR på hvid bund.
 4. Klubbens formål er på bred basis at fremme sporten ved roning hele året, og om vinteren også ved anden idræt og beskæftigelse.
 5. Klubben er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Danmarks Idræts forbund og underlagt disses love.


§ 2 IND- OG UDMELDELSE AF MEDLEMMER

 1. Personer, der ønsker medlemskab af klubben skal udfylde og underskrive en indmeldelsesblanket. For ungdoms roere kræves underskrift af forældre eller værge.
 2. Inden et medlem kan deltage i roning, må vedkommende afgive skriftlig erklæring om svømmefærdighed. Denne færdighed kan af klubbens ledelse forlanges bevist ved aflæggelse af svømmeprøve over distancen 300 m uden hvil. For roning i kajak og i cravetbygget outrigger er distancen 600 m uden hvil. 
 3. Klubvenner er medlemmer, som  ikke er aktive roere (på vandet), som støtter klubben og deltager i klubbens sociale liv.
 4. Optagelse af æresmedlemmer sker ved simpel majoritet på den ordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen.
 5. Æresmedlemmer har samme rettigheder som øvrige medlemmer.
 6. Udmeldelse af klubben kan kun ske skriftlig til klubbens ledelse. Udmeldelse har virkning fra efterfølgende kvartal og kun såfremt medlemmet ikke er i kontingentrestance.
 7. Udmeldte medlemmer kan optages igen, mod nyt indskud, dog må det enkelte medlem ikke drage økonomisk fordel ved at udmelde sig for senere at melde sig ind igen. Skønnes dette, må det ansøgende medlem betale kontingent for de mellem liggende måneder. Dette skøn afgøres af bestyrelsen. Bestyrelsen kan dog dispensere i særlige tilfælde, som langvarig sygdom, midlertidig bortrejse og lignende.
 8. Bestyrelsen har ret til, når den finder det fornødent at standse indmeldelsen af medlemmer.
 9. Modarbejder et medlem klubben eller dens formål, kan bestyrelsen udelukke  vedkommende. Udelukkelse kan dog indankes for den ordinære generalforsamling.

    10. Medlemmer, der ved forsætlighed eller grov uagtsomhed foranlediger skade på eller tab af klubbens                        materiel eller ejendele, er efter beslutning herom erstatningspligtig over for klubben.


§ 3 LOVE - REGLEMENTER

 1. Ethvert nyt medlem skal sikre sig kendskab til klubbens love og ro-reglement. Disse kan hentes www.hvidovreroklub.dk


§ 4 INDSKUD- KONTINGENT

 1. Kontingent for de respektive afdelinger og evt. indskud fastsættes på generalforsamling. Kontingentet betales altid kvartalsvis forud og er forfaldent senest ved starten af et kvartal.
 2. Ved optagelse af nye medlemmer i voksenafdelingen betales evt. indskud samt et kvartals kontingent. Udmeldte medlemmer fra andre roklubber kan mod fremlæggelse af flyttebevis indenfor 2 måneder optages uden at betale indskud.
 3. Klubvenner betaler kontigent årligt.
 4. Æresmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer er kontingentfrie.
 5. Medlemmer, som er under uddannelse kan efter ansøgning til klubbens ledelse bevilges kontingentnedsættelse til satsen for ungdomsroere.
 6. Medlemmer kan efter ansøgning til klubbens ledelse bevilges kontingentnedsættelse til satsen for ungdomsroere, hvis særlige forhold gør sig gældende (f.eks. førtidspension og lign.).
 7. For medlemmer, som tilhører samme husstand, betales for husstanden maksimalt satsen for 2 gange voksenroere.


§ 5 RESTANCER

 1. Såfremt et medlem ikke rettidigt har betalt sit kontingent, kan bestyrelsen indtil videre inddrage vedkommende medlemsrettigheder.
 2. Hvis restancen ikke efter skriftlig påmindelse fra bestyrelsen er betalt inden yderligere 2 måneder er bestyrelsen berettiget til omgående at slette det pågældende medlem. Det pågældende medlem betaler et gebyr for den skriftlige påmindelse. Gebyret fastsættes af bestyrelsen.
 3. Medlemmer, der er slettet på grund af restance, kan kun genoptages mod betaling af det skyldige beløb samt nyt indskud.


§ 6 BESTYRELSE

 1. Klubbens formelle og administrative opgaver varetages af en administrativ bestyrelse på min. 4 personer (bestyrelsen). Bestyrelsen består af formand, næstformand, økonomiansvarlig, rochef og evt. sekretær.
 2. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling ved simpel majoritet.
   • Formand, næstformand, økonomiansvarlig og sekretær vælges for 2 år ad gangen
   • Formand og sekretær i lige år og næstformand samt økonomiansvarlig i ulige år.
   • Rochef, bestyrelsesmedlemmer og supleant vælges for 1 år ad gangen.

    3. På generalforsamlingen vælges en leder for hvert af følgende 3 udvalg:

   • Ro udvalg - lederen af ro udvalget er rochefen, der vælges som en del af bestyrelsen,jfr. § 6.2.
   • Praktisk udvalg
   • Socialt udvalg.

     4. Valg af udvalgsledere sker ved simpel majoritet og gælder for 1 år.

     5. Udvalgslederne skal indenfor en måned nedsætte relevante udvalg i forhold til de på generalforsamlingen              vedtagne aktiviteter. Udvalgenes medlemmer offentliggøres på www.hvidovreroklub.dk og på klubbens                opslagstavler.

     6. På medlemsmøde kan menige udvalgsmedlemmer udskiftes.

     7. På medlemsmøde kan nye ikke-permanente udvalg vælges.

     8. Bestyrelsen er økonomisk ansvarlig overfor generalforsamlingen.

     9. Udvalgsledere, permanente som ikke-permanente udvalg er økonomiske ansvarlige overfor bestyrelsen.

    10. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af bestyrelsen er til stede.


§ 7 BESTYRELSES- OG MEDLEMSMØDE

 1. Medlemsmøde skal afholdes halvårligt. Til disse møder skal bestyrelsen, samt en fra hvert udvalg møde op. Alle medlemmer har taleret på mødet.
 2. Bestyrelsen kan, hvis fornuftmæssige grunde taler derfor, flytte medlemsmødet.
 3. Imellem disse møder kan bestyrelsen holde møder, evt. med udvalgene. Fra medlems- og bestyrelsesmøder udarbejdes referat. Disse referater skal være tilgængelige på www.hvidovreroklub.dk.
 4. Stemmeberettigede på medlemsmøder er medlemmer, der ville være stemmeberettigede på en generalforsamling afholdt på tidspunktet for medlemsmødet, jfr. § 14.4.


§ 8 PLIGTER FOR BESTYRELSE OG UDVALG

 1. Det er bestyrelsens opgave at varetage de administrative interesser overfor kommune, region, stat samt de organisationer klubben er tilsluttet. Det er bestyrelsens pligt at have indsigt i og holde sig ajour med evt. ændringer i de lovgivninger, der berører klubben, derunder den kommunale tilskudsordning og diverse søfarts- og miljølove. Det er bestyrelsens pligt at sørge for uddannelse af nye lederemner, herunder at oplyse om DIF´s og DFfR´s kurser.
 2. Lederen af ro udvalget kan nedsætte underudvalg, som er ansvarlige for at planlægge og arrangere de på generalforsamlingen vedtagne roaktiviteter. Dette kan være instruktion af nye medlemmer (roskole), ungdomsroning,motions- og langture, outriggerroning samt roning i havkajak.
 3. Lederen af praktisk udvalg nedsætter underudvalg, som er ansvarlige for materiellet.
 4. Lederen af socialt udvalg kan nedsætte udvalg, som er ansvarlige for fælles arrangementer som standerhejsning, kanindåb, klubaftener og andre fester eller kulturelle indslag.


§ 9 KLUBBENS BØGER OG UDFÆRDIGELSE AF REGLEMENT

 1. Bestyrelsen er pligtig til at føre driftsregnskab, status og medlemsfortegnelse. Regnskabsperioden følger kalenderåret.
 2. Bestyrelsen og udvalgene udformer et reglement, der kan vedtages på et medlems- og bestyrelsesmøde.
 3. Det er udvalgenes pligt at bringe reglementet til medlemmernes kundskab, bl.a. på www.hvidovreroklub.dk og sørge for, at et eksemplar er opslået i klubhuset.


§ 10 REGNSKAB, REVISION OG SÆRLIGE BEFØJELSER

 1. Ved dispositioner over foreningens bankkonto tegner økonomiansvarlige eller formand plus næstformand klubben. Ved dispositioner over foreningens øvrige midler tegner formanden plus mindst en fra bestyrelsen, eller personer af bestyrelsen bemyndigede, klubben.
 2. Bestyrelsen kan i samråd med øvrige udvalg foretage køb og salg af materialer til et enkelt beløb svarende til 500 gange det månedlige kontingent for et voksenmedlem. Beløb herover skal forelægges generalforsamlingen.
 3. Regnskab for særskilte arrangementer skal afleveres til økonomiansvarlige senest 8 dage efter arrangementets afholdelse.
 4. Revision af årsregnskabet skal være afsluttet senest 2 uger før den ordinære generalforsamling. Revisorerne, der til enhver tid har adgang til klubbens bøger, er pligtige til at overbevise sig om tilstedeværelsen af kassebeholdningen og klubbens eventuelle formue.
 5. Bestyrelsen kan søge lejlighedsvis spiritusbevilling.


§ 11 ORDINÆR GENERALFORSAMLING

 1. Den ordinære generalforsamling afholdes i årets 1. kvartal og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel og med angivelse af dagsorden.
 2. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Kopi af regnskab og forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal rundsendes til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes. Forslag, der fremkommer senere, kan kun sættes under afstemning, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer godkender dette.


§ 12 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer med navns underskrift indsender skriftlig motiveret begæring derom til bestyrelsen.
 2. Bestyrelsen har pligt til senest 14 dage efter modtagelsen af sådan en begæring at indkalde til generalforsamling.


§ 13 GENERALFORSAMLINGENS BESLUTNINGSDYGTIGHED

 1. En generalforsamling er beslutningsdygtig, når mindst 1/6 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.
 2. Dersom en generalforsamling ikke er beslutningsdygtig skal en ny indvarsles og afholdes med samme dagsorden senest 14 dage efter. Denne er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.


§ 14 ALMINDELIGT OM GENERALFORSAMLINGEN

 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
 2. Alle generalforsamlinger ledes af en dirigent uden for bestyrelsen.
 3. Dirigenten vælges af generalforsamlingen.
 4. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er medlemmer med mindst 6 måneders medlemskab. Disse medlemmer må ikke være i restance med kontingent. Klubvenner er ikke stemmeberettigede på generalforsamlingen.
 5. Enhver må personligt afgive sin stemme. Blot et medlem begærer skriftlig afstemning, skal det ske.
 6. Lovændringer, køb og salg eller lignende kan kun foretages, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer godkender dette. Bortset fra denne undtagelse samt den i § 16 nævnte afgørelse (klubbens ophør), afgøres alle afstemninger ved simpel majoritet.
 7. Bestyrelsen sikrer, at der tages referat af generalforsamlingen og at dette offentliggøres efter bestyrelsens godkendelse på www.hvidovreroklub.dk og på klubbens opslagstavler. Referatet godkendes på førstkommende medlemsmøde og evt. ændringer offentliggøres på web-siden og på klubbens opslagstavler.


§ 15 KLUBBENS OPHØR

 1. Til forandring af lovens § 1 og til vedtagelse af foreningens ophør kræves mindst 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at mindst 5/6 heraf afgiver deres stemme for forslaget. Vedtages foreningens ophør, vælges der af generalforsamlingen en komite bestående af fem medlemmer. Denne komite skal realisere klubbens materiel og af det indvundne beløb afvikle dets gæld.
 2. Fra beslutning om nedlæggelse af foreningen til beslutning om endelig placering af evt. overskud, kan der ikke optages nye medlemmer i foreningen.
 3. Komiteen indkalder til en sidste ekstraordinær generalforsamling, hvor et eventuelt overskud placeres til gavn for rosporten efter indstilling fra komiteen. Endelig placering af eventuelt overskud sker ved simpelt flertal.